You can watch the seminar online: https://youtu.be/e7zYrz6fgog